Περισσότερες και μικρότερες βιομηχανίες θα αγοράζουν φθηνότερο φυσικό αέριο

Το πάγιο αίτημα της ελληνικής βιομηχανίας για φθηνή ενέργεια, προσβάσιμη και από τους μικρομεσαίους του κλάδου δείχνει να ικανοποιείται πλέον με σχετική ρύθμιση του ΥΠΕΚΑ.

 

Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή, περισσότερες και μικρότερες βιομηχανίες θα έχουν πρόσβαση σε φθηνότερο φυσικό αέριο, μέσω των δημοπρασιών που πραγματοποιεί η ΔΕΠΑ.

 

Όπως ορίζεται, στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες (οι οποίες εκτός από τριμηνιαίες θα είναι και ετήσιες) δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν απευθείας και οι μικρότερες βιομηχανίες, αυτές που δεν πιάνουν το όριο κατανάλωσης των 10 εκατ. κυβικών μέτρων αερίου το χρόνο, είτε βρίσκονται εντός των περιοχών που δραστηριοποιούνται οι τρείς ΕΠΑ (Αττικής, Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκης), είτε βρίσκονται εκτός.
Αν και η αρχική πρόταση προέβλεπε συμμετοχή μόνο των εκτός ΕΠΑ βιομηχανιών, στους «επιλέγοντες» πελάτες συμπεριλήφθηκαν και οι εντός της περιοχής δικαιοδοσίας των τριών εταιρειών παροχής αερίου βιομηχανίες, χωρίς μάλιστα να τίθεται το όριο κατανάλωσης των 10 εκατ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως.
Όπως είναι γνωστό, μέχρι σήμερα η συμμετοχή των μικρών βιομηχανιών ήταν αδύνατη καθώς σύμφωνα με όσα ίσχυαν, η μοναδική πρόσβαση που είχαν στο αέριο των δημοπρασιών ήταν μέσω προμηθευτή. Αλλά ακόμη και αυτή η λύση δεν ήταν υλοποιήσιμη καθώς παλαιότερη ρύθμιση απαγόρευε την πώληση από προμηθευτή σε «μη επιλέγοντα» πελάτη.
Στην τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Επιτροπή Ανταγωνισμού μεθοδολογία, και τα αιτήματα αναθεώρησης των προμηθευτών της ΔΕΠΑ. Έτσι, η τιμή εκκίνησης των δημοπρασιών (ετήσιων και τριμηνιαίων) θα πραγματοποιείται με βάση το μεσοσταθμικό κόστος προμήθειας του μείγματος αερίου που η ΔΕΠΑ εισάγει βάσει των μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας.
Συγκεκριμένα, το σχετικό κείμενο αναφέρει ότι αναφορικά με το συνυπολογισμό τυχόν αιτημάτων αύξησης/μείωσης των τιμών προμήθειας της ΔΕΠΑ «θα λαμβάνει υπόψη επί του παρόντος κατά τη διαμόρφωση της ως άνω τιμής εκκίνησης προϋπολογιστικά (ex ante), όπως ήδη προβλέπεται , τυχόν αιτήματα των προμηθευτών της ή, αντιστοίχως, της ίδιας προς τους προμηθευτές της για αναθεώρηση των τιμών προμήθειας. Στο βαθμό, ωστόσο, που αυτό καταστεί σκόπιμο και δυνατό στο μέλλον, με γνώμονα τις προοπτικές και εξελίξεις της αγοράς και το βαθμό ανταπόκρισης των Πελατών και των Προμηθευτών στις δημοπρασίες, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα επανεξετάσει τη δυνατότητα απάλειψης της ανωτέρω πρόβλεψης (δηλαδή, της μη λήψης υπόψη των σχετικών αιτημάτων αύξησης ή μείωσης των τιμών προμήθειας κατά τη διαμόρφωση της τιμής εκκίνησης), στη βάση σχετικής πρότασης της ΔΕΠΑ. Η εν λόγω πρόταση θα δύναται να λαμβάνει υπόψη και τον όποιο τυχόν σχετικό κίνδυνο της ΔΕΠΑ.»
Αλλαγές στην διάθεση ποσοτήτων στις δημοπρασίες
Όπως είναι γνωστό,  σήμερα, τουλάχιστον το 10% των ετήσιων ποσοτήτων που διακίνησε το προηγούμενο έτος η ΔΕΠΑ, θα πρέπει να διατίθεται μέσω δημοπρασιών. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο έχει τεθεί πρόταση σταδιακής αύξησης των συνολικών ποσοτήτων που διατίθεται στις δημοπρασίες, πέραν του ποσοστού 10%.
Με εξαίρεση την τελευταία τριμηνιαία δημοπρασία του 2014, επιμερίζεται η δημοπρατούμενη ποσότητα (για τριμηνιαία ή ετήσια βάση) σε 50.000 μερίδια αντί των 10.000 μεριδίων που ίσχυε μέχρι σήμερα και με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες για καλύτερο προγραμματισμό των αναγκών τους σε αέριο αλλά και η δυνατότητα συμμετοχής στις δημοπρασίες καταναλωτών μικρότερου μεγέθους.
Με τον τρόπο αυτό αίρονται τα εμπόδια που καθιστούσαν τις μικρές βιομηχανίες μη ανταγωνιστικές και ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα της βιομηχανίας για διεύρυνση του πλεονεκτήματος προμήθειας φθηνότερης ενέργειας. Η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε φθηνότερο αέριο αναμένεται να έχει αλυσιδωτές θετικές επιδράσεις στην οικονομία και την ανάπτυξη καθώς επιτρέπει στους μικρούς του κλάδου να επιβιώσουν εν μέσω κρίσης, να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη, να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και συνεπώς να διευκολυνθούν στην προσπάθεια διείσδυσής τους στην εγχώρια και τις ξένες αγορές. Αυτονόητη είναι η θετική κοινωνική επίδραση, τόσο στο επίπεδο των τιμών των παραγόμενων αγαθών, όσο – και κυρίως – στη διατήρηση και διεύρυνση των θέσεων εργασίας.
Άλλα μέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού βιομηχανικού ιστού, προωθείται και με πρόσθετα μέτρα ανάπτυξης και προστασίας τους. Έτσι, πλέον εντάσσονται και στους λεγόμενους «προστατευόμενους» καταναλωτές φυσικού αερίου, μία κατηγορία στην οποία μέχρι πρότινος υπάγονταν μόνο οι οικιακοί καταναλωτές. Αυτό ορίζει η υπουργική απόφαση σχετικά με την επέκταση του ορισμού τω προστατευόμενων καταναλωτών φυσικού αερίου κατ’ εφαρμογή του ν. 4001/2011, η οποία υπεγράφη πρόσφατα  από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Μάκη Παπαγεωργίου.
Με την ένταξη στην κατηγορία των Προστατευόμενων Καταναλωτών προβλέπεται η αδιάλειπτη παροχή φυσικού αερίου σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών. Συγκεκριμένα, ως προστατευόμενοι καταναλωτές φυσικού αερίου πέραν των οικιακών καταναλωτών, ορίζονται οι παρακάτω κατηγορίες:

 

  1. Φορείς που παρέχουν βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με δίκτυο διανομής αερίου. Τέτοιοι είναι νοσοκομεία, σχολικά συγκροτήματα, αεροδρόμια, κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.
  2. Όλοι οι εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τις Εταιρείες Παροχής Αερίου ή τους προμηθευτές αερίου, οι οποίοι αποτελούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ετήσια συμβολαιοποιημένη κατανάλωση μικρότερη των 10.000 Mwh ετησίως.
  3. Οι εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης, στο βαθμό που παρέχουν θέρμανση στους οικιακούς πελάτες και στις κατηγορίες που προαναφέρθηκαν υπό την προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις αυτές δεν έχουν τη δυνατότητα εναλλαγής καυσίμων και είναι συνδεδεμένες είτε με κάποιο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου είτε με το δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου.
Μπορεί επίσης να σας αρέσει