Φυσικό Αέριο: Εντυπωσιακή αύξηση 21,06% στη ζήτηση το 2017

Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΣΦΑ η ζήτηση του φυσικού αερίου παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση το 2017

Συγκεκριμένα οι ποσότητες που διακινήθηκαν στο σύστημα μεταφοράς, εμφάνισαν αύξηση κατά 21,06%, αφού ανήλθαν το 2017 σε 4.642.869.559 Νm3 από 3.835.318.225 Νm3 που διακινήθηκαν το 2016.

Και σε όρους ενέργειας υπήρξε αντίστοιχη αύξηση 20,6%. Διακινήθηκαν στο 2017 53.570.256.134k Wh φυσικού αερίου έναντι 44.419.901.361kWh στο 2016

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης οφείλεται κατά κύριο λόγο σε αύξηση κατά 18,06% που παρουσίασε ο τομέας των ηλεκτροπαραγωγών, ο οποίος κάλυψε το 66,8% της συνολικής κατανάλωσης του 2017.

Οι καταναλώσεις από τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου σε ότι αφορά την μικρή βιομηχανία και τους  οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές, που αποτέλεσαν το 19,5% της συνολικής κατανάλωσης του 2017, ανέβηκαν κατά 10,05%.

Η μεγάλη βιομηχανία που αφορά καταναλωτές άμεσα συνδεδεμένους με το δίκτυο μεταφοράς (εκτός από τους ηλεκτροπαραγωγούς) που κάλυψαν το 13,7% της συνολικής κατανάλωσης το 2017, ανέβασε την κατανάλωση κατά 64,90%.

Μέρος της αύξησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου από ηλεκτροπαραγωγούς και από τα δίκτυα διανομής οφείλεται στις αντίξοες καιρικές συνθήκες που σημειώθηκαν στην αρχή του έτους.

Εκτός από την επίδραση των καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ, σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε κατά τον τελευταίο μήνα του 2016 εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης στην παραγωγή ενέργειας που προκλήθηκε από τη θέση εκτός λειτουργίας πολλών πυρηνικών εργοστασίων της Γαλλίας, κάτι που είχε επίδραση σε όλη την Ευρώπη. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια υποκατέστησε τις εισαγωγές και οδήγησε και σε σημαντική άνοδο των εξαγωγών.

Το 2017, το μερίδιο του Φ.Α. στην ηλεκτροπαραγωγή αυξήθηκε σε 31,5% από 26,6% το 2016. Επί πλέον όμως, αυξήθηκε και η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σε 52,04 TWh από 51,24 TWh το 2016 (αύξηση κατά 1,56%),

Η αύξηση της βιομηχανικής κατανάλωσης, τάση που εμφανίζεται ήδη από τους τελευταίους μήνες του 2016, εμφανίζεται σταθερή και ομοιόμορφα κατανεμημένη σε όλη τη διάρκεια του έτους 2017.

Στα δίκτυα διανομής, η αρνητική τάση κατανάλωσης που παρατηρήθηκε στο έτος 2016 αντιστράφηκε κατά το 2017 με αύξηση κατά 10,05%, γεγονός που οφείλεται, πέραν των αντίξοων καιρικών συνθηκών κατά τους πρώτους μήνες του έτους, και στην αύξηση των ενεργών συνδέσεων.

ECO & Ενέργεια

Μπορεί επίσης να σας αρέσει