Επιδοτήσεις για αντικατάσταση μοτέρ πετρελαίου/βενζίνης σε CNG

Δύο προγράμματα ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης που προσφέρουν οικονομικά και περιβαλλοντολογικά κίνητρα σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Δύο νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) για την ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρήσεων ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για τα προγράμματα «Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση», με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ και «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ.

Τα δύο αυτά προγράμματα προσφέρουν στις επιχειρήσεις την δυνατότητα να ανανεώσουν τα επαγγελματικά τους οχήματα, ενώ oι εταιρείες που εμπορεύονται συστήματα CNG, τα λοιπά συνεργεία που εμπλέκονται στην διαδικασία μετατροπών κινητήρων και τα ΚΤΕΟ θα έχουν σημαντικό οικονομικό κίνητρο.

Όσον αφορά τις επιδοτήσεις για τα οχήματα, προβλέπεται:

1) προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης.
2)Μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής χρήσης πετρελαιοκίνητου /βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG).

Oι περιορισμοί για την πρώτη περίπτωση είναι:

 • Το μεταφορικό μέσο θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, στην κυριότητα της επιχείρησης και με προδιαγραφές ρύπων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 • Η προμήθεια του μεταφορικού μέσου θα πρέπει να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση και να μην προορίζεται για μίσθωση.
 • Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταφορικών μέσων θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 ΑΆ), όπως ισχύει, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015), όπως ισχύει.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν:

 • επιβατικά οχήματα
 • μικτής χρήσης οχήματα
 • Δεν είναι επιλέξιμη η κατηγορία αυτή για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.

Για την δεύτερη περίπτωση υπάρχουν οι περιορισμοί:

 • το μεταφορικό μέσο που θα μετατραπεί θα πρέπει να είναι στην κυριότητα της επιχείρησης
 • το μεταφορικό μέσο που θα μετατραπεί θα πρέπει να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση και να μην προορίζεται για μίσθωση.

Επισημαίνεται ότι το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για:
1. μετατροπή κινητήρα βαρέως τύπου πετρελαιοκίνητου οχήματος άνω των 6 τόνων σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου – φυσικού αερίου (CNG) μέχρι 12.000 ευρώ
2. μετατροπή κινητήρα βαρέως τύπου πετρελαιοκίνητου οχήματος (από 3,5 τόνους μέχρι και 6 τόνους) σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου – φυσικού αερίου (CNG) μέχρι 7.000 ευρώ
3. μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου επαγγελματικού ή μικτής χρήσης οχήματος μέχρι και 3,5 τόνους σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου – φυσικού αερίου (CNG) μέχρι 3.500 ευρώ
4. μετατροπή κινητήρα μικτής χρήσης βενζινοκίνητου οχήματος μέχρι 2.500 cc σε κινητήρα διπλού καυσίμου βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG) μέχρι 2.000 ευρώ 5. μετατροπή κινητήρα μικτής χρήσης βενζινοκίνητου οχήματος άνω των 2.500cc σε κινητήρα διπλού καυσίμου βενζίνης για οχήματα μέχρι 3.500 ευρώ.

Η Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων απεθύνεται σε που ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»
 • έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

 • στο λιανικό εμπόριο
 • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 • στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης
 • στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στο www.ependyseis.gr και είναι δυνατή από 6/2/2019 μέχρι 19/4/2019.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει